Askepott Barnehage

ASKEPOTT

Askepott Barnehage

 

Askepott Barnehage er en 1- avdelings barnehage for barn i alderen 0-3 år. Askepott er en liten, intim barnehage som har fokus på  nærhet, omsorg og trygghet.Hverdagen er er preget av lærerike opplevelser i et stimulerende miljø. Vi skal være en trygg og god plass for de aller yngste barna sitt møte med barnehagelivet. Her har vi et miljø som gir glede, trygghet, rom for lek, sosialt samspill og utforsking. Voksenrollen er et viktig element i vårt arbeid rundt barna. 

I hverdagen liker vi å dele barnegruppen slik at vi kan leke, gjennomføre ulike aktiviteter og utforske de ulike rommene våre. Vi har blant annet et populært puterom som barna kan boltre seg i. Her får barna mulighet og utfordringer i å klatre, balansere, hoppe og til å bli kjent med egen kropp ved å utforske en "risikofylt" lek i trygge omgivelser.  Vi kan også utforske og roe ned med eventyret om de tre bukkene bruse som pryder veggene på puterommet.  

De yngste barna 

 

Askepott Barnehage er en barnehage for de aller yngste barna og her skal barn og foreldre ha en trygg og god start med barnehagelivet. 

I vår barnehage skal barna oppleve god tilknytning og at vi er en trygg base. 


Vi tilpasser våre rutiner, organsierer tid og rom slik at tilvenningen og oppstarten skal oppleves trygt. Vi tar oss tid til å bli kjent med barnas behov for at barnehagehverdagen skal bli god. Personalet jobber ut i fra prinsippene i trygghetssirkelen. 

 

SPRÅKLIG KOMPETANSE

 

Mål: Stimulere barna til å utvide ordforrådet og øke begrepsfortålsen hos barna. 


I Askepott Barnehage  har vi fokus på språk i alle

 hverdagsituasjoner som stell, måltid, på - og avkledning, lek ute og inne. Personalet har fokus på samspillet som skapes mellom barnet og de voksne i de ulike situasjonene barna møter i løpet av barnehagedagen.  Vi bruker også bøker, bilder, sang for å gi barna mer erfaring med begrep, ord og uttrykk. Lek og glede i trygge rammer

 

I Askepott Barnhage er vi opptatt av at de voksne skal være engasjert og påkoblet i barnas lek og samspill.  Vårt mål er å skape et miljø der barna opplever trygghet, trisvel, omsorg, glede gjennom  mange gode førstegangs erfaringer og opplevelser. Barna skal få tilegne seg erfaringer gjennom lek, aktiviteter, tur i nærområdet, sang og mye annet gøy. Voksenrollen er en viktig faktor i hverdagen, og vi har fokus på at de vokse er tett på å samspill og lek. Gjenstander skal kjennes på, smakes på og ristes og de voknses rolle blir nødvendig gjennom benevning, for åsette ord på barnas opplevelser og videreføre leken i forhold til barnas utvikling. 


Vi tar barnas lek på alvor, og for de aller yngste barna står herming og gjentakelse sentralt i de yngste barnas lek. Gjennom å leke bearbeider barna egne opplevelser. I samspillet med andre barn bruker de ulike former for kommunikasjon og lærer seg viktige sosiale samhandlingsregler.

I Askepott Barnehage organiserer vi dagen slik at det blir god tid til lek og allsidig utfoldelse. Gjennom barnehagens fysiske miljø legger vi til rette for fantasifull lek og skaperglede.

Personalets legger til rette for variert lek,og ulike aktiviteter tilpasset barnets interesser og ferdigheter. Dette gjøres blant annet ved at de voksne er tilgjengelige, støttende og oppmuntrer barna underveis til positiv lek og utforsking.