Lykkeliten Barnehage

HAVBRIS 2022-2023

I år er Havbris 22 barn. En fin blanding av barn mellom 3- og 5 år.
Vi deler oss i faste grupper gjennom dagen og har aktiviteter, lek og opplegg slik at vi kan gi barna utfordringer og aktiviteter tilpasset alder og utvikling.
Hovedfokuset her er leik, å bygge vennskapsrelasjoner og å utvikle sosial kompetanse.
Barna skal få bli kjent med egne og andres følelser, og kunne få god støtte i å håndtere utfordringer som vil dukke opp i samspillet med andre.
Vi har fokus på å øke selvstendigheten i alle situasjoner som for eksempel påkledning.
Arbeidet med språk i hverdagen er et viktig fokusområde og vi har både egne språkstimulerende aktiviteter som samlingsstund, sang, eventyr og språkgrupper.
Vi arbeider aktivt med barnas lekemiljø og fornyer rommene ut i fra barnas interesser og behov.
Vi liker også å dra på tur enten i nærmiljøet eller på lengre turer.


Førskolegruppe: 


Barnehageåret 2022-2023 er vi 8 førskolebarn.
I år blir førskolegruppa en del av Havbris, men i kjernetiden har vi fokus på gruppedeling slik at vi kan skape et kjekt siste år.
Barna forberedes i barnehagen til skolen gjennom å få mange og varierte erfaringer som gir tro på seg selv og egne evner. Det siste året i barnehagen har verdi i seg selv og er ikke skole. Barnet er fremdeles barnehagebarn og leken har stor verdi for barnets utvikling.
I leken har vi fokus på å lære hvordan komme inn i lek, hvordan ta kontakt med andre, konfliktløsning og å ta hensyn til andre. I leken vil barna oppleve at alle er forskjellige, vi er ikke like gode til alt, men vi er alle like verdifulle. I leken utvikles vennskap og barnet lærer hva gjør gode venner og hva gjør de ikke.

HIMMELBLÅ


Barnehageåret 2022-2023 er vi 10 barn på småbarnsavdelingen, i alderen 0-3 år.

Når barnet begynner på Himmelblå, er personalet opptatt av at overgangen mellom hjem og barnehage skal bli så myk som mulig.
Den første tiden brukes til å bli kjent med barnet og barnets behov.
Hos de minste barna er det fokus på å skape trygge og gode rammer rundt barnas dag. God og nær omsorg, mulighet til ro og hvile er avgjørende for de minste barnas trivsel og trygghet.


Vi deler i mindre lekegrupper, skaper fellesskapsfølelse gjennom gode opplevelser og lar barna utvikle gode vennskapsrelasjoner. De gode møtene mellom barna, og mellom barn- voksne er svært viktig i hverdagen vår.
På småbarn vil vi legge grunnlaget for barnas utvikling og være nysgjerrig og undrende sammen med de aller minste.Lykkeliten Barnehage

 

Vi er en privat heldags barnehage med to avdelinger med plass til barn mellom 0-6 år.
Vi holder til like ved Ålesund Sykehus på Åse. Her har vi fine turområder som vi liker å utforske og undre oss sammen med barna. I vår hverdag skal det være plass til mye lek, gode lekemiljø som innbyr til gode møteplasser for sosialt fellesskap og godt språkmiljø. Vi er opptatt av at de voksne skal være engasjert og påkoblet i barnas lek og samspill.


Personalgruppen har utarbeidet et felles pedagogisk grunnsyn som skal være samlende for alle i barnehagen.
Vi som jobber i Lykkeliten Barnehage ønsker å være tilstedeværende og trygge voksne. Påkoblede, engasjerte og omsorgsfulle voksne. Å se individet i fellesskap er viktig for oss.
Vi ønsker at barna skal føle seg unik, de skal oppleve at deres meninger er viktige og har betydning i fellesskapet. Vi er opptatt av det som rører seg i barnegruppen slik at vi kan være åpen for spontanitet ut ifra barns ønsker og interesser.

Vår målsetting er å skape et miljø som gir trygge, glade og selvstendige barn som fungerer godt sammen med andre.
Vi er opptatt av å organisere dagene som fremmer barnas utvikling, en hverdag med trygge og forutsigbare rammer, og som gir personalet gode mulighet til å være sammen med barna på en god måte.
Leken skal ha stor plass i hverdagen, og hverdagen vår skal være preget av nære relasjoner, fellesopplevelser, vennskap, latter, humor, utforsking og mestring.
Vi har fokus på forebyggende mobbing, og vi observerer barna tett på i lek og smågrupper slik at det kan fanges opp når noe ikke er greit.


Satsingsområde

Språk

Sosial Kompetanse 

Lek